केएआयजेएस बँक इतिहास
 
केएआयजेएस बँक

एटीएम सेवा

बँकेची एटीएम केंद्रे:

जयसिंगपूर

मेन रोड ,जयसिंगपूर - ४१६१०१तालुका :-शिरोळ, जिल्हा:-कोल्हापूर
फ़ोन नं- +९१ २३२२ २२५४०८, २२६१०८
फँक्स नं- +९१ २३२२ २३९६३५
साईट-ऑनसाईट

पेठ वडगांव

वारणा बाज़ारच्यामागे , चौगुले कंपौंड,पेठ वडगांव - ४१६५१२ तालुका :- हातकणंगले जिल्हा:-कोल्हापूर
फ़ोन नं- +९१ २३१ २६५९५०३, २६५९९०३
फँक्स नं- +९१ २३१ २६५९५०३
साईट - ऑनसाईट

शाहुपुरी - कोल्हापुर

५७६/१,इ ' स्टेशन रोड, बी टी काँलेजजवळ शाहुपुरी- कोल्हापुर ४१६००२
फ़ोन नं- +९१ २३१ २६५९५०३, २६५९९०३
फँक्स नं- +९१ २३१ २६५९५०३
साईट - ऑनसाईट

गारगोटी
देसाई बिल्डिंग, गारगोटी - ४१६२०९ ता. : भुदरगड , जिल्हा . : कोल्हापूर .
फ़ोन नं- NA
फँक्स नं- NA
साईट - NA

इचलकरंजी

मुख्य
वार्ड नं. १२, घर नं. १,मेन रोड, पी .ओ .बॉक्स नं. ६४, इचलकरंजी - ४१६११५ जिल्हा - कोल्हापुर
फ़ोन नं- +९१ २३० २४३३५०५ ते २४३३५०८, २४३१६१२,१३
फँक्स नं- +९१ २३० २४३०४३४, २४३२९२६
साईट - ऑनसाईट


इंड. इस्टेट
वार्ड नं . १, घर .नं . २९१ , ब्लॉक नं . ७५,शाहू पुतळया जवळ , इंड. इस्टेट , इचलकरंजी - ४१६११५ .जिल्हा . : कोल्हापूर .
फ़ोन नं- +९१ २३० २४३६१५०,२४३७१०५,
फँक्स नं - +९१ २३० २४८१३३४
साईट - ऑनसाईट


गांवभाग - इचलकरंजी.
वार्ड नं. ४, घर .नं. २८, झेंडा चौक , इजारे अपार्टमेन्ट, इचलकरंजी - ४१६११५ जिल्हा.: कोल्हापुर.
फ़ोन नं- +९१ २३० २४२०५४५,
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट


डीकेटीई प्रीमायसेस इंचलकरंजी
डीकेटीई कॉलेज प्रीमायसेस इंचलकरंजी ४१६११५.जिल्हा:-कोल्हापूर
फ़ोन नं- +९१ २३० २४२०५४५,
फँक्स नं - +९१ २३० २६११७३६
साईट - ऑफसाईट


जवाहरनगर, इंचलकरंजी
१८/१७७ जुन्या जकात नाक्याच्या शेजारी, मानजी सन्स बिल्डीँग, जवाहरनगर, इचलकरंजी - ४१६११५. जिल्हा. कोल्हापूर .
फ़ोन नं- +९१ २३० २४४००४४, २४४०१४४,
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट


नव महाराष्ट्र सहकारी सुत गिरणी ली. खाडसर ,नव महाराष्ट्र सहकारी सुत गिरणी ली.खाडसर
कल्लाप्पाना आवडे नगर,

पोस्ट -साजणी,तालुका-हातकणंगले,
जिल्हा-कोल्हापूर ४१६११५
फ़ोन नं- NA
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट


लक्समि वसाहत , हातकणंगले
1st फेझ , सेक्टर A , प्लॉट नं. अमेनिटीएस १६ श्री लक्समि इंडस्ट्रियल इस्टेट, हातकणंगले - ४१६१०९ जिल्हा . : कोल्हापूर .
फ़ोन नं- NA
फँक्स नं- NA
साईट - NA

गडहिंग्लज

सी .एस .नं .२२८६, २२८७, २२८८, गडहिंग्लज -कडगांव रोड,गडहिंग्लज -४१६५०२
तालुका : गडहिंग्लज , जिल्हा. : कोल्हापूर
फ़ोन नं- +९१ २३२७ २२३०४५, २२३७७६,
फँक्स नं - +९१ २३२७ २२३०४५
साईट - ऑनसाईट

कराड

धुकर बिल्डिंग मेन रोड शनिवार पेठ, कराड.
फ़ोन नं- +९१ २१६४ २२३१६२,
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

सोलापुर

चाटी गल्ली, चडचणकर मार्केट, १५४, पश्चिम मंगळवार पेठ, सोलापूर - ४१३००२.
फ़ोन नं- +९१ २१७ २६२५७००
फँक्स नं - +९१ २१७ २६२५७००
साईट- ऑनसाईट

पुणे

गुलटेकडी , पुणे.
प्लॉट नं. ४४५/४४६, शिवनेरी, गुलटेकडी मार्केट यार्ड, गुलटेकडी पुणे - ४११०३७
फ़ोन नं- +९१ २० २४२७१५९८,
फँक्स नं - +९१ २० २४२७३१२८
साईट - ऑनसाईट

कोथरुड , पुणे
९/८८ (पी) व ८५ (पी), गुरुकृपा, अलकापुरी सोसायटी, वनाज कार्नर, पौड रोड, कोथरुड, पुणे - ४११०२९.
फ़ोन नं- +९१ २० २५३८६९५८,
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

हडपसर पुणे
सर्वे नं. २२१ राविदर्शन पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे -४११ ०२८
फ़ोन नं- NA
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

कसबा पेठ, पुणे
१२१४, राधाकृष्ण कसबा पेठ पवळे चौक पुणे - ४११०११
फ़ोन नं- (०२०) २४५७३८६९,
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

नाशिक

'सुयोजित संकुल',जी - ३, तळमजला , राजीव गांधीपुतळा जवळ , शरणपुर रोड नाशिक.
फ़ोन नं- +९१ २५३ २५७९९८६,
फँक्स नं - +९१ २५३ २५८०९०२
साईट - ऑनसाईट

औरंगाबाद

सी.एस .नं. १४८३० ,प्लॉट नं. ८, पवनदीप, १ ला मजला, कुशलनगर, जालना रोड, औरंगाबाद - ४३१००१.
फ़ोन नं- +९१ २४१ २३४०३००, ५६२३८९५,
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

लातूर

काकुशेट उक्का मार्ग, शाहू कॉलेजच्या समोर, चंद्रनगर, लातुर - ४१३५१२.
फ़ोन नं- +९१ २३२८ २५१५०५,
फँक्स नं - +९१ २३२८ २५१५०५
साईट - ऑनसाईट

जालना

बी.आर. जिंदाल,
सुपर मार्केट,एम.जी.रोड,
फ़ोन नं- NA
फँक्स नं - NA
साईट- ऑनसाईट

अहमदनगर

केदारे आर्केड, सोमाणी हॉस्पिटलमागे, नगर-मनमाड रोड, अहमदनगर.
फ़ोन नं- +९१ २४१ २४११६०९ ,२४११६१०
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

ठाणे

ग्राउंड फ्लोअर, मोहन हेरीटेज 'ब' ठाणे म्युनिसिपल कार्पोरेशन समोर, डॉ. अल्मेडा रोड, चंदनवाडी, पाचपाखडी, ठाणे वेस्ट - ४०० ६०२
फ़ोन नं- +९१ २२ २५४४९००२, २५४४९००३,
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

हुपरी

महावीरनगर,इंग्रोळे बिल्डींग,हुपरी - ४१६२०३ .तालुका : हातकणंगले, .जिल्हा. : कोल्हापूर
फ़ोन नं- +९१ २३० २४५०२६६,
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

हुबळी

सुल्लाड हाईटस, गणेश पेठ , आझाद रोड, हुबळी.
फ़ोन नं- NA
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

नृसिंहवाडी

श्री दत्त कॉम्प्लेक्स गळा नं.३,सी.एस.नं.५३०, ऍट पोस्ट नृसिंहवाडी तालुका-शिरोळ जिल्हा-कोल्हापूर ४१६१०६
फ़ोन नं - +९१ २३२२ २३६३५०, २३६५०९
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

बेळगांव

सिविल हॉस्पिटल रोड,सुरुची डाईंग, बेलौम.
फ़ोन नं - NA
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

आलास

औरवाड-कागवाड रोड मलभाग, आलास -४१६१०४, तालुका - शिरोळ, जिल्हा-कोल्हापूर.
फ़ोन नं - +९१ २३२२ २७६५६६
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट


 
केएआयजेएस बँक
एसएमएस बँकिंग

एसएमएस बँकिंग नं. : +91 9225650117
लेटेस्ट ब्यालेनस इन अकौंट

अधिक जाणून घ्या »
मदत & समर्थन

कॉल सेंटर टोल फ्री नं. :
1800 233 6800

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न »
SSL Certificate
संपर्कात राहा

फोन नं: 91 230 2433505 - 508
ई मेल:kaijsbit@ijsbank.com

ऑनलाइन संपर्क फॉर्म »